Lamotrygina w ciąży – Czy Lamotrygina jest bezpieczna w ciąży?

KTO I CO BADAŁ?

Było to populacyjne badanie kliniczno-kontrolne obejmujące 10,1 miliona urodzeń w latach 1995-2011 w 16 krajach Europy.

Badacze analizowali względne ryzyko wystąpienia rozszczepu czaszki i stopy klubowej po zastosowaniu monoterapii lamotryginą w pierwszym trymestrze ciąży.

JAKIE BYŁY WYNIKI?

W badanej populacji było 226 806 urodzeń z poważną wadą wrodzoną, z czego 88% było niechromosomalnych, a 12% było związanych z chromosomami. Spośród przypadków niechromosomalnych wad wrodzonych 1 286 dzieci było narażonych na działanie leku przeciwpadaczkowego w pierwszym trymestrze ciąży.

Wśród nich 147 dzieci było narażonych na monoterapię lamotryginą, a kolejne 98 było narażonych na działanie lamotryginy w ramach strategii politerapii z kwasem walproinowym. Co więcej, w 77,1% przypadków powodem przepisania lamotryginy była padaczka matki.

Wyniki tego badania wykazały, że rozszczep czaszki był istotnie związany z ekspozycją na leki przeciwpadaczkowe.

Jednakże w przypadku monoterapii lamotryginą nie odnotowano istotnego związku z rozszczepem czaszki lub rozszczepem podniebienia. Na podstawie tych danych badacze stwierdzili, że ryzyko wystąpienia rozszczepu czaszki twarzowej w wyniku stosowania lamotryginy jest mniejsze niż 1 na 550 niemowląt narażonych na lamotryginę.

Dane dotyczące występowania stopy koślawej po ekspozycji na lamotryginę w pierwszym trymestrze ciąży nie istniały. Autorzy nie znaleźli silnych niezależnych dowodów na istnienie ryzyka wystąpienia stopy końsko-szpotawej w następstwie ich pierwotnego sygnału. Nie stwierdzono związku między stopą płaską a jakimkolwiek lekiem przeciwpadaczkowym przyjmowanym w pierwszym trymestrze ciąży.

Nie udało nam się znaleźć istotnych statystycznie niezależnych dowodów na występowanie stopy płaskiej. Jednak ogólny nadmiar, w tym oryginalny sygnał, pozostaje statystycznie istotny. Zalecamy, aby badania kohortowe również poddawały tę anomalię przeglądowi, stosując porównywalne diagnostyczne kryteria włączenia.

CO POWIEDZIANO W BADANIU?

Badanie to pokazuje, że w przeciwieństwie do raportu Neurology z 2008 r., nie ma zwiększonego ryzyka rozszczepu czaszki twarzowej lub stopy klubowej, jeśli matka otrzymywała lamotryginę w pierwszym trymestrze ciąży.

ZALETY I OGRANICZENIA

Badanie to ma dużą wielkość populacji i jest dobrze kontrolowane w porównaniu z wieloma innymi badaniami kohortowymi leków przeciwpadaczkowych.

Jednakże badanie to nie obejmuje zakresu dawek lamotryginy, dlatego nie wiadomo, czy większe dawki wiążą się z ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych.

Badania typu case-control mogą być podatne na przeszacowanie lub niedoszacowanie ilorazu szans w zależności od ryzyka ekspozycji kontrolnej.

Wreszcie, niniejsze badanie było częściowo finansowane i sponsorowane przez firmę GlaxoSmithKline, która była zaangażowana w fazę planowania tego badania. Firma GlaxoSmithKline produkuje i sprzedaje produkt Lamictal, produkt zawierający lamotryginę.

WIĘKSZY OBRAZ

Ten raport jest kontynuacją badania przeprowadzonego przez tę samą grupę roboczą, która starała się ustalić, czy lamotrygina zwiększa względne ryzyko rozszczepu czoła. W tym pierwotnym badaniu przeanalizowano 3,8 miliona urodzeń i wykazano, że nie ma dowodów na powiązanie monoterapii lamotryginą z rozszczepem czoła.

To nowe badanie jest ponad dwukrotnie większe niż poprzednie i uwzględnia również ryzyko innych wad wrodzonych, takich jak stopa koślawa. Wynika to z faktu, że ich poprzednie badanie pierwotnie znalazło dowody na znaczącą obecność stopy płaskiej po monoterapii lamotryginą podczas pierwszego trymestru ciąży. Obecne badanie nie wykazuje istotnych statystycznie niezależnych dowodów na nadmiar stóp.

Wiele leków przeciwpadaczkowych, takich jak topiramat, było wcześniej związanych z rozszczepami czaszki. Nie wiadomo jednak, jaki jest podstawowy mechanizm biologiczny, który mógłby łączyć leki przeciwpadaczkowe z wadami wrodzonymi. Przyczyniać się do tego może również pewna genetycznie uwarunkowana podatność osobnicza.

Ryzyko wystąpienia poważnych wad wrodzonych jest najwyższe w przypadku stosowania walproinianu w porównaniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

QUIZ

1.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *