Przykładowe Uzupełnienie

Przykładowy Tekst Uzupełnienia

PRÓBNE UZUPEŁNIENIE DO UMOWY PUBLIKACJI
v.2 1/27/09

1. Niniejsze Uzupełnienie modyfikuje i uzupełnia załączoną umowę o publikacji (“Umowa o Publikacji”) dotyczącą artykułu zatytułowanego ______________ (w tym wszelkie materiały uzupełniające, “Utwór”) w ______________.

2. Stronami Umowy o Publikacji zmienionej i uzupełnionej niniejszym Uzupełnieniem są: ______________ (autor korespondujący) i wszyscy inni autorzy wymienieni w Dziele (indywidualnie lub, jeśli więcej niż jeden autor, łącznie, “Autor”) oraz ______________ (“Wydawca”).

3. Strony zgadzają się, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszym Uzupełnieniem a Umową o Publikację, postanowienia niniejszego Uzupełnienia będą miały kontrolę, a Umowa o Publikację będzie interpretowana odpowiednio.

4. Bez względu na odmienne postanowienia Umowy o Publikację, Autor i Wydawca uzgadniają, co następuje:

  1. Wszystkie warunki Umowy o Publikację, w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkie dotacje, umowy, oświadczenia i gwarancje, podlegają i są kwalifikowane przez niewyłączną licencję udzieloną wcześniej przez Autora Uniwersytetowi Harvarda. Na podstawie tej licencji Harvard może udostępniać Utwór i może wykonywać wszelkie prawa autorskie dotyczące Utworu, a także może upoważniać innych do tego samego, pod warunkiem, że Utwór nie zostanie sprzedany w celu osiągnięcia zysku. W ramach wykonywania tej licencji, Harvard może korzystać z ostatecznej wersji rękopisu Utworu Autora (w tym wszystkich modyfikacji wynikających z procesu recenzji), ale nie będzie korzystał z faksymile ostatecznej opublikowanej wersji Utworu, chyba że Wydawca zezwoli na korzystanie z tej wersji. Gdy Harvard udostępni Utwór w repozytorium on-line na tej licencji, Harvard będzie powoływał się na ostateczną wersję Utworu Wydawcy i będzie zamieszczał link do wersji Wydawcy, jeśli jest ona dostępna on-line.

  2. Oprócz wszelkich praw zachowanych przez Autora lub przyznanych mu w Umowie o Publikację, Autor zachowuje niewyłączne prawo do udostępniania Utworu i wykonywania wszelkich praw autorskich dotyczących Utworu, w jakimkolwiek medium, w związku z nauczaniem Autora, prezentacjami konferencyjnymi, wykładami, innymi pracami autorskimi i działalnością zawodową oraz do upoważniania innych osób do tego samego.

  3. Gdzie ma to zastosowanie, wszystkie warunki Umowy o Publikację, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkie dotacje, umowy, oświadczenia i gwarancje, podlegają i są kwalifikowane przez niewyłączne prawa wcześniej przyznane lub wymagane do przyznania przez Autora podmiotowi finansującemu, który finansowo wspierał badania odzwierciedlone w Utworze jako część umowy pomiędzy Autorem lub instytucją zatrudniającą Autora a takim podmiotem finansującym, takim jak agencja rządu Stanów Zjednoczonych, i/lub instytucją zatrudniającą Autora.

  4. Wydawca zgadza się dostarczyć Autorowi w ciągu 14 dni od pierwszej publikacji i bez opłat elektroniczną kopię opublikowanego Utworu w formacie, takim jak Portable Document Format (.pdf), który zachowuje ostateczny układ strony, formatowanie i treść ostatecznej wersji opublikowanej. Nie będą nakładane żadne ograniczenia techniczne, takie jak ustawienia zabezpieczeń, aby uniemożliwić kopiowanie lub drukowanie tej kopii. Wydawca zezwala na wykorzystanie kopii ostatecznej wersji opublikowanej w ramach wykonywania praw i licencji, o których mowa w ustępach powyżej.

  5. Żadne z postanowień Umowy o Publikację nie będzie nakładało ograniczeń na prawa i licencje, o których mowa w ustępach powyżej, ani żadnych obowiązków w związku z ich wykonywaniem. Ani istnienie, ani korzystanie z tych praw i licencji nie będzie uznawane za naruszenie jakiegokolwiek oświadczenia lub gwarancji ani za naruszenie Umowy o Publikację.

5. Publikacja Utworu lub podpis Wydawcy poniżej stanowi akceptację i zgodę Wydawcy na niniejsze Uzupełnienie.

AUTOR

4.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *