Teoria osiągania celów Kinga

Teoria osiągania celów została opracowana przez Imogene King na początku lat 60. XX wieku. Opisuje ona dynamiczną, interpersonalną relację, w której pacjent wzrasta i rozwija się, aby osiągnąć określone cele życiowe. Teoria wyjaśnia, że czynnikami, które mogą wpływać na osiąganie celów, są role, stres, przestrzeń i czas.

Model ten obejmuje trzy wzajemnie oddziałujące na siebie systemy: osobisty, interpersonalny i społeczny. Każdy z tych systemów ma swój własny zestaw pojęć. Pojęcia dla systemu osobistego to percepcja, jaźń, wzrost i rozwój, obraz ciała, przestrzeń i czas. Koncepcje systemu interpersonalnego to interakcja, komunikacja, transakcja, rola i stres. Pojęcia dotyczące systemu społecznego to organizacja, autorytet, władza, status i podejmowanie decyzji.

W Teorii Osiągania Celów znajdują się następujące propozycje:

 • Jeśli w interakcjach pielęgniarka-pacjent obecna jest percepcyjna dokładność interakcji, wystąpi transakcja.
 • Jeśli pielęgniarka i pacjent dokonają transakcji, cel lub cele zostaną osiągnięte.
 • Jeśli cel lub cele zostaną osiągnięte, pojawi się satysfakcja.
 • Jeśli transakcje są dokonywane w interakcjach pielęgniarka-pacjent, wzrost i rozwój zostaną wzmocnione.
 • Jeśli oczekiwania wobec roli i jej pełnienie postrzegane przez pielęgniarkę i pacjenta są zgodne, dojdzie do transakcji.
 • Jeśli konflikt ról jest doświadczany przez pielęgniarkę lub pacjenta (lub przez obie te osoby), dojdzie do stresu w interakcji pielęgniarka-pacjent.
 • Jeśli pielęgniarka posiadająca specjalistyczną wiedzę przekazuje pacjentowi odpowiednie informacje, dojdzie do wzajemnego wyznaczania celów i ich osiągania.

W modelu przyjęto również założenia. Należą do nich:

 • Przedmiotem zainteresowania pielęgniarstwa jest opieka nad człowiekiem (pacjentem).
 • Celem pielęgniarstwa jest opieka zdrowotna zarówno nad jednostkami, jak i grupami.
 • Człowiek jest systemem otwartym, wchodzącym w ciągłe interakcje ze środowiskiem.
 • Pielęgniarka i pacjent przekazują sobie informacje, wzajemnie wyznaczają cele, a następnie działają w celu ich osiągnięcia. Jest to również podstawowe założenie procesu pielęgnowania.
 • Pacjenci postrzegają świat jako kompletne osoby dokonujące transakcji z osobami i rzeczami w środowisku.
 • Transakcja reprezentuje sytuację życiową, w której spotykają się postrzegający i postrzegana rzecz. Reprezentuje również sytuację życiową, w której osoba wchodzi w sytuację jako aktywny uczestnik. Każdy z nich jest zmieniany w procesie tych doświadczeń.

Według Kinga, człowiek odnosi się do istoty społecznej, która jest racjonalna i czująca. Ma zdolność postrzegania, myślenia, odczuwania, wybierania, ustalania celów, wybierania środków do osiągnięcia celów i podejmowania decyzji. Ma trzy podstawowe potrzeby: potrzebę informacji na temat zdrowia, kiedy jest ona potrzebna i może być wykorzystana; potrzebę opieki, która ma na celu zapobieganie chorobom; oraz potrzebę opieki, kiedy nie jest w stanie sama sobie pomóc.

Zdrowie obejmuje dynamiczne doświadczenia życiowe człowieka, co oznacza ciągłe dostosowywanie się do czynników stresogennych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów w celu osiągnięcia maksymalnego potencjału w codziennym życiu. Środowisko jest tłem dla interakcji międzyludzkich. Obejmuje ono środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Środowisko wewnętrzne przekształca energię, aby umożliwić osobie dostosowanie się do ciągłych zmian środowiska zewnętrznego. Środowisko zewnętrzne obejmuje organizacje formalne i nieformalne. W tym modelu pielęgniarka jest częścią środowiska pacjenta.

Teoria osiągania celów definiuje pielęgniarstwo jako “proces działania, reakcji i interakcji, w którym pielęgniarka i klient dzielą się informacjami na temat swojej percepcji w sytuacji pielęgnowania” oraz “proces ludzkich interakcji między pielęgniarką a klientem, w którym każdy postrzega drugiego i sytuację, a poprzez komunikację ustalają cele, badają środki i zgadzają się na środki do osiągnięcia celów”. W tej definicji działanie jest sekwencją zachowań obejmujących działania umysłowe i fizyczne, a reakcja jest zawarta w sekwencji zachowań opisanych w działaniu. King stwierdza, że celem pielęgniarki jest pomoc jednostkom w utrzymaniu zdrowia, aby mogły funkcjonować w swoich rolach. Domena pielęgniarki “obejmuje promowanie, utrzymanie i przywracanie zdrowia oraz opiekę nad chorymi, rannymi i umierającymi.” Funkcją profesjonalnej pielęgniarki jest “interpretowanie informacji w procesie pielęgnowania w celu planowania, wdrażania i oceny opieki pielęgniarskiej.”

King podaje szczegółowe informacje na temat procesu pielęgnowania w swoim modelu pielęgniarstwa. Etapy procesu pielęgnowania to: ocena, diagnoza pielęgniarska, planowanie, wdrażanie i ocena.

Teoria ta wyjaśnia, że ocena ma miejsce podczas interakcji. Pielęgniarka wnosi specjalistyczną wiedzę i umiejętności, podczas gdy pacjent wnosi wiedzę o sobie, a także postrzeganie problemów, które go niepokoją. Podczas oceny, pielęgniarka zbiera dane dotyczące pacjenta, w tym jego wzrostu i rozwoju, postrzegania siebie i aktualnego stanu zdrowia. Percepcja jest podstawą do zbierania i interpretacji danych. Komunikacja jest niezbędna do weryfikacji dokładności percepcji, jak również do interakcji i tłumaczenia.

Diagnoza pielęgniarska jest opracowywana na podstawie danych zebranych w ocenie. W procesie osiągania celów pielęgniarka identyfikuje problemy, obawy i zakłócenia, w związku z którymi pacjent szuka pomocy.

Po postawieniu diagnozy pielęgniarka i inni członkowie zespołu opieki zdrowotnej tworzą plan opieki obejmujący interwencje mające na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Planowanie jest reprezentowane przez wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji o środkach do osiągnięcia tych celów. Ta część transakcji i udział pacjenta są zachęcane do podejmowania decyzji dotyczących środków do osiągnięcia celów.

Faza realizacji procesu pielęgnowania to rzeczywiste działania podejmowane w celu osiągnięcia celów. W tym modelu pielęgniarstwa jest to kontynuacja transakcji.

Ewaluacja polega na określeniu, czy cele zostały osiągnięte. Wyjaśnienie ewaluacji w teorii Kinga odnosi się do realizacji celów i skuteczności opieki pielęgniarskiej.

1.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *